Regulamin wpłat

obowiązuje od 1 stycznia 2024

A) Opłata za wstęp

Opłata za wstęp jest opłatą jednorazową w wysokości 12,00 EUR zawierającą 19% VAT. Dla małżeństw rozliczających się wspólnie za przyjęcie współmałżonka nie pobiera się opłaty za wstęp.

B) Składka roczna

Roczne składki członków są rozłożone zgodnie z poniższą tabelą, przy czym podstawa wymiaru jest następująca:

a)   Wynagrodzenia brutto, świadczenia emerytalne, dochody wolne od podatku (np. dochody z działalności szkoleniowej, dochody wolne od podatku ze skarbu państwa federalnego lub stanowego), płatności wolne od podatku płacone przez pracodawcę, zwroty kosztów i kosztów podróży, podatek -dochód wolny podlegający progresji (np. zasiłek dla bezrobotnych lub chorobowy, dochód zagraniczny), zasiłek na dziecko

b) całkowitą roczną kwotę dochodów z pozostałych dochodów (np. emerytur, rent i opłat stałych), z najmu i leasingu, z transakcji sprzedaży prywatnej, z majątku trwałego

W przypadku małżeństw lub zarejestrowanych związków partnerskich, które podlegają wspólnemu opodatkowaniu, dochody za dany rok podatkowy wymienione w lit. a)–b) sumuje się i pobierana jest tylko jedna składka członkowska, pod warunkiem, że członkami są oboje małżonkowie lub partnerzy cywilni. Przy ustanawianiu członkostwa z mocą wsteczną o roku, w którym członkostwo zakończy się, decyduje dochód z roku poprzedzającego ten rok. W pozostałych latach dochód z odpowiedniego roku składkowego.

W przypadku obecnych członków decydujący jest dochód znany stowarzyszeniu w chwili składania wniosku o wpłatę. Członkowie mają obowiązek podania informacji niezbędnych do ustalenia wysokości składki. Jeżeli dołączysz do klubu z mocą wsteczną, za rok członkostwa uważa się rok, na który po raz pierwszy zostało ustanowione członkostwo.

Klasa Podstawa oceny
w EURO
Opłata członkowska
w EURO bez VAT
Opłata członkowska
w EURO m.in.
19% VAT
1 do 8000,00 42.02 50,00
2 8 001 do 15 000 63,87 76,00
3 16 001 do 25 000 83,19 99,00
4 25 001 do 35 000 108,40 129,00
5 35 001 do 50 000 138,66 165,00
6 50 001 do 75 000 176,47 210,00
7 75 001 do 100 000 222,69 265,00
8 100 001 do 125 000 273.11 325,00
8 od 125 001 315.13 375,00

 

C) Pobieranie składek

Opłata za wstęp oraz składki roczne stowarzyszenie pobierane są za pośrednictwem polecenia zapłaty SEPA zgodnie z § 7 II statutu.

Roczne składki członkowskie muszą być opłacane przez cały okres członkostwa, którego nie można anulować. W procesie monitowania roszczenie o składkę opiera się na ostatniej pobranej klasie składki, w odniesieniu do której stowarzyszenie było aktywne w procesie podatkowym.
Roczne koszty poniesione w związku z wnioskiem o uiszczenie składki członkowskiej, w szczególności składki i wydatki poniesione przez stowarzyszenie w związku z pobieraniem składek, muszą zostać zwrócone przez członków. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy stowarzyszenie musi ponosić ciężary, ponieważ członkowie nie informują o zmianach adresów lub, uczestnicząc w systemie polecenia zapłaty (SEPA) lub innych procedurach obciążenia banku, o zmianach w danych bankowych lub rachunku lub tego nie czynią w odpowiednim czasie.

Pracownicy i konsultanci nie mają uprawnień do zaciągania powiązań. Konsultanci są upoważnieni do składania deklaracji podatkowych wyłącznie w zakresie swoich uprawnień doradczych.

 

Centrala: Dane bankowe: Rejestr stowarzyszenia: Rzecznik Zarządu:
Offenbacher Landstr. 378
60599 Frankfurt nad Menem
Frankfurter Sparkasse
IBAN: DE97 5005 0201 0200 0043 44
SWIFT BIC: HELADEF1822
Frankfurt nad Menem
VR 12634
Zbigniew Kołakowski